04.06.2012

Podklady pro zasedání zastupitelstva města - 25. 06. 2009

Program zasedání

1. Zahájení, schválení pořadu jednání

2. Diskuse

3. Zřízení osadního výboru Kateřinky

4. Petice občanů - průchod golfovým areálem YPSILON

5. Majetkoprávní operace

- 1. část 

- 2. část

- 3. část

- 4. část

6. Finační kompenzace - manželé Horňákovi

7. Prodej pozemků formou veřejných dražeb dobrovolných dle zákona č. 26/2000 Sb.

8. Prodej volných bytů, nebytových jednotek a samostatně stojících garáží formou veřejných dražeb dobrovolných dle zákona č. 26/2000 Sb.

9. Majetkoprávní operace - odbor rozvojových projektů

10. Tramvajová trať Rochlice - smluvní vztahy

- 1. část

- 2. část

- 3. část

- 4. část

- 5. část

- 6. část

- 7. část

10a. IPRM - Regenerace sídliště Rochlice

11. Městský fond rozvoje bydlení - 2. kolo rozdělení finančních prostředků pro r. 2009

12. Návrh rozpočtového opatření č. 3 Statutárního města Liberec na rok 2009

12a.Uzavření úvěrové smlouvy na poskytnutí revolvingového investičního úvěru

12b. Návrh rozpočtového opatření č. 4 SML na rok 2009

13. Upuštění od vymáhání pohledávek a účetní odpis pohledávek včetně příslušenství

14. Prodej akcií ČSAD Liberec, a. s.

15. Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Základní školy, Liberec, Gollova 394/4, příspěvkové organizace

16. Dodatek č. 4 ke zřizovací listině Základní školy, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvkové organizace

17. Návrh čerpání Fondu pro finacování rozvoje školských příspěvkových organizací

18. Návrh čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací

19. Převod majetku získaného na základě projektu "Síť tvořivých škol Libereckého kraje" ze Základní školy, Liberec, Na Perštýně 404/44, příspěvková organizace, na Základní školu, Liberec, Lesní 575/122, příspěvkovou organizaci

20. Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec pro 5. kolo roku 2009

21. Návrh Správní rady Fondu zdraví Statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu zdraví Statutárního města Liberec v rámci III. výzvy roku 2009

22. Návrh Správní rady Fondu prevence Statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu prevence SML v rámci II. výzvy roku 2009

23. Návrh Správní rady Fondu pro partnerskou spolupráci na přidělení dotací z  Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního města Liberec pro 3. a 4. kolo roku 2009

24. Přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR v rámci Městského programu prevence kriminality pro rok 2009

25. Přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR na zajištění bydlení azylantů

26. Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Komunitní středisko KONTAKT Liberec

27. Návrhy na pořízení změny územního plánu č. 58 - Podněty Vratislavice nad Nisou - schválení podkladů pro nový územní plán

28. Návrhy k pořízení 59. hromadné změny územního plánu města Liberec - zahájení procesu pořízení

- 1. část

- 2. část

- 3. část

- 4. část

29. Vydání 29. změny územního plánu města Liberec

- 1. část

- 2. část

- 3. část

- 4. část

- 5. část

- 6. část

- 7. část

- 8. část

30. Zadání 43. změny územního plánu města Liberec

31. Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberce č. 7/2001 Statut města Liberec - změna přílohy č. 1

32. Protokol z provedené kontroly "Kontrola účelného, hospodárného a efektivního vynaložení poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu SML na opravy mostů, na základě uzavřené smlouvy mezi SML a společností TSML, a. s., Liberec za období roku 2007"

33. Souhrnná výroční zpráva organizací a obchodních společností s účastí Statutárního města Liberec

- 1. část

- 2. část

- 3. část

- 4. část

- 5. část

- 6. část

- 7. část

- 8. část

- 9. část

- 10. část

11. část

- 12. část

- 13. část

- 14. část

- 15. část

- 16. část

- 17. část

- 18. část

- 19. část

- 20. část

- 21. část

- 22. část

- 23. část

- 24. část

- 25. část

- 26. část

- 27. část

- 28. část

- 29. část

- 30. část

34. Volba zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec, a. s.

35. Časový plán a obsah činnosti rady města a zastupitelstva města na II. pololetí 2009

36. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 5. zasedání zastupitelstva, které se konalo dne 28. 5. 2009

37. Informace, podněty a dotazy zastupitelů

I. Časový plán činnosti kontrolního výboru na II. pololetí 2009

II. Harmonogram přípravy rozpočtu města na rok 2010 a výhled na roky 2011 - 2014

III. Souhrn provedených změn - přesunů v rozpočtu SML od 1. 4. do 17. 6. 2009

IV. Opakované návrhy na změnu územního plánu

V. Plnění usnesení RM za květen

VI. Poděkování hlídce Městské policie Liberec

VII. Plán činnosti finančního výboru ZM na II. pololetí 2009

Nastavení cookies