04.06.2012

Podklady pro zasedání zastupitelstva města - 05. 03. 2009

Program zasedání

1. Zahájení, schválení pořadu jednání

2. Diskuse

3. Majetkoprávní operace

4. Doplnění seznamu nemovitostí vyřazených z privatizačního procesu

5. Majetkoprávní operace - odbor rozvojových projektů 

6. MFRB - přijetí daru pozemků a iženýrských sítí  v k. ú. Staré Pavlovice, Liberec

7. MFRB - přijetí daru pozemků a inženýrských sítí v k. ú. Starý Harcov, Liberec

8. MFRB - úprava vodovodního řadu v k. ú. Dolní Hanychov

9. Vystavení směnky k odkupu

10. Návrh rozpočtového opatření č. 1 Statutárního města Liberec pro rok 2009

11. Závěrečná zpráva o hospodaření Ekofondu v roce 2008

12. Zřízení, statut a pravidla čerpání Fondu pro financování rozvoje školských přísp. organizací

13. Zřízení, statut a pravidla čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních přísp. organizací

13a. Zřízení, statut a pravidla čerpání Fondu pro financování rozvoje p. o. sociálního a zdravotního zaměření

14. Návrh Správní rady sport. fondu na přidělení dotací ze Sport. fondu pro 1. kolo 2009

15. Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML - 1. kolo 2009

16. Vyhodnocení plnění schválených opatření v souladu s 1. Komunitním plánem sociálních služeb regionu Liberec na období 2008 - 2013 za období r. 2008

17. Schválení nového úplného znění zřizovacích listin příspěvkových organizací 

17a. Záměr likvidace movitého majetku pořízeného pro účely MS 2009

18. Návrh Správní rady fondu pro partnerskou spolupráci na přidělení dotací z  Fondu pro partnerskou spolupráci SML pro 1. a 2. kolo 2009

19. Situační zpráva - Koncesní projekt Rozvoj dopravy v klidu na území města Liberce

20. Zadání 39. změny územního plánu města Liberce

21. Zpráva o činnosti Městské policie Liberec za rok 2008

22. Schválení návrhu na poskytnutí jednorázového peněžitého plnění členům výborů ZM a  informace o schválení jednoráz. peněž. darů členům komisí a odb. prac. skupin za r. 2008

23. Protokol z provedené "Kontroly účelného, hosp. a efekt. vynaložení poskytnutých fin. prostředků z rozpočtu SML spol. TSML, Liberec, na údržbu veř. zeleně za r. 2006 a 2007

24. Protokol z provedené "Kontroly uzavřené smlouvy mezi SML a společností Eltodo - Citelum, s. r. o., Praha, č. TE 421006/0013 - Smlouva o poskytnutí služeb nájmu veřejného slavnostního a speciálního osvětlení a  signalizačního zařízení"

25. Doplnění plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na 1. pololetí roku 2009

26. Volba zástupce obce na řádnou valnou hromadu spol. Teplárna Liberec, a. s.

26a. Návrh zástupce SML v představenstvu společnosti Teplárna Liberec, a. s.

27. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 1. zasedání zastupitelsva konaného dne 29. 1. 2009

28. Informace, podněty, dotazy zastupitelů

I. Informace - Petice - zachování komunikací na pozemku p. č. 1303 - 1, k. ú. Rochlice u Liberce

II. Informace - Pozemky vyřazené z privatizačního procesu

III. Informace - Plnění usnesení RM za měsíc leden 2009

Nastavení cookies