04.06.2012

Podklady pro zasedání zastupitelstva města - 28. 05. 2009

Program zasedání

1. Zahájení, schválení pořadu jednání

2. Diskuse

3. Majetkoprávní operace

- 1. část

- 2. část

- 3. část

- 4. část

- 5. část

- 6. část

4. Záměr prodeje pozemků v lokalitě Perštýn

5. Zástavní právo k nemovitostem

6. Majetkoprávní operace - odbor rozvojových projektů

6a. Zelené srdce Liberce II. etapa - přijetí dotace

7. IPRM Liberec - zona Lidové sady - projekt Administrativní zajištění IPRM

7a. Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu SML za I. pol. 2009

8. Zřízení dotačního programu pro poskytnutí finančních prostředků na provozní náklady spojené se stravováním základních škol jiných zřizovatelů, působících na území města Liberec

9. Přijetí účelové neinvestiční dotace z grantového fondu Libereckého kraje na rok 2009 na projekt VÍKENDY SPOLEČNÝM SMĚREM

10. Zpráva o využití a vyúčtování dotací z fondu pro partnerskou spolupráci za rok 2008

11. MFRB - přijetí daru pozemků a inženýrských sítí v k. ú. Ruprechtice, Liberec

12. MFRB - přijetí daru pozemků a inženýrských sítí v k. ú. Vesec u Liberce

13. Schválení předložení materiálu o zastavení zařazování návrhů na změnu ÚP do procesu pořízení

14. Schválení předložení zadání 43. změny ÚP

15. Schválení předložení zadání 44. změny ÚP

16. Schválení předložení zadání 45.změny ÚP

17. Schválení předložení zadání 46. změny ÚP

18. Schválení předložení zadání 48.B změny ÚP

19. Schválení předložení zadání 56. změny ÚP

20. Pověření člena Zastupitelstva města Liberec k činnostem zástupce Statutárního města Liberec dle ust. § 4 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění

21. Protokol z provedené kontroly "Kontrola čerpání poskytnuté dotace z MFRB pro společnost FECIT - AD"

21a. Volba zástupce obce na mimořádnou valnou hromadu Teplárny Liberec, a. s.

21b. Návrh zástupce SML v dozorčí radě Teplárny Liberec, a. s.

22. Odvolání členky kontrolního výboru Zastupitelstva města Liberec Lenky Halamové na vlastní žádost a volba nového člena kontrolního výboru 

23. Plnění usnesení ZM za II. čtvrtletí 2009

24. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek ze 6. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 25. června 2009

25. Informace, dotazy a podněty zastupitelů

I. Změna závazné části územního plánu č. 43/10

II. Petice - Rezidenční komplex Panorama Liberec

III. Situační zpráva k petici Průchod golfových areálem YPSILON

 

 

Nastavení cookies