01.01.2010
Main Administrator

Číslo: 2009/06, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2003 o místním poplatku z ubytovací kapacity

Počátek účinnosti: 1.1.2010

 

č.  6/2009

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, 
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2003
o místním poplatku z ubytovací kapacity


Zastupitelstvo města Liberec se usneslo na svém zasedání dne 17. 12. 2009 vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

Obecně závazná vyhláška č. 6/2003 o místním poplatku z ubytovací kapacity se mění takto:

1. Čl. 1 zní:

„Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.“

2. V Čl. 8 se zrušuje odst. 2.

Dosavadní odstavce 3., 4. se označují jako 2., 3. .

 

                                         
Čl. 2

Účinnost
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

 

 

 

 

 

Ing. František Hruša  v. r.

Ing. Jiří Kittner  v. r.

náměstek primátora města Liberce

primátor města Liberce

 

Nastavení cookies