01.05.2006
Main Administrator

Číslo: 2006/01, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 2/2002 o vyhlášení závazné části územního plánu města Liberec, ve znění pozd. před.

Počátek účinnosti: 1.5.2006

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC  č. 1/2006  ,
kterou se mění obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 2/2002 o vyhlášení závazné části územního plánu města Liberec,
ve znění pozdějších předpisů

Zastupitelstvo města Liberec schválilo na svém zasedání dne 30.3.2006 usnesením č. 54/06 podle § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o  územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. b) zákona                  č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 23. změnu územního plánu města Liberec a  vyhlášení jeho závazné části touto obecně závaznou vyhláškou:

Čl. 1

Obecně závazná vyhláška č. 2/2002 o vyhlášení závazné části územního plánu města Liberec, ve znění pozdějších předpisů se mění takto:

1 ) Článek 1 odst. 1 zní:

„1. Obecně závazná vyhláška vyhlašuje závaznou část územního plánu města Liberec schváleného Zastupitelstvem města Liberec dne 25.6.2002, upraveného 3. a 4. změnou územního plánu města Liberec, schválenou Zastupitelstvem města Liberec dne 24.2.2004 a dále upraveného 5., 6., 7a. a 10. změnou územního plánu města Liberec, schválenou Zastupitelstvem města Liberec dne 26.5.2005 a dále upraveného 2. a 15. změnou územního plánu města Liberec, schválenou Zastupitelstvem města Liberec dne 30.6.2005 a 7c. a 17. změnou územního plánu města Liberec, schválenou Zastupitelstvem města Liberec dne 29.9.2005 a dále upraveného 7b. a 13. změnou územního plánu města Liberec, schválenou Zastupitelstvem města Liberec dne 24.11.2005 a dále upraveného 14a. změnou územního plánu města Liberec, schválenou Zastupitelstvem města Liberec dne 15.12.2005 a dále upraveného 23. změnou územního plánu města Liberec, schválenou Zastupitelstvem města Liberec dne 30.3.2006. Ostatní části schváleného územního plánu města Liberec jsou směrné a o jejich úpravě rozhoduje obec (zde Statutární město Liberec) podle ustanovení § 31, odst. 3 stavebního zákona.“


2 ) V příloze D - Regulativy funkčního a prostorového uspořádání území, bude tabulka          č. 3.3/17 - SPECIFIKACE PŘÍPUSTNOSTI STAVEB PRO PLOCHY SPORTU A REKREACE (R.) doplněna o nově schválené plochy „Sportovně rekreační areál s celoročním využitím (RC)“ s omezením nepřípustnosti umisťování nadzemních staveb do vzdálenosti výškové bonity dřevin od sousedního lesního porostu. Toto omezení bude uvedeno jako odst. 3. pod tabulkou 3.3/17. Stávající odst. 3 bude označen jako odst. 4.

 

Kapitola  3.3.17 PLOCHY SPORTU A REKREACE, vč. tabulky č. 3.3/17 a doplnění výše zmíněného omezení po úpravě zní:

3.3.17 PLOCHY SPORTU A REKREACE (R.)
1. Plochy sportu a rekreace jsou území monofunkčního charakteru, určená pro sportovní 
a rekreační aktivity sektorového, popřípadě městského, výjimečně nadměstského významu.
2. Ve využití ploch se uplatňují sportovní a rekreační zařízení nekrytá i  v objektech. Zvláštním případem ploch sportu a rekreace jsou sportovní, popřípadě rekreační areály, pro něž se stanovuje zvláštní režim.
TABULKA Č. 3.3/17 – SPECIFIKACE PŘÍPUSTNOSTI STAVEB PRO PLOCHY SPORTU A REKREACE (R.)
Plocha  Stavby přípustné Podmínka, limita
Sportovně rekreační areál s celoročním využitím (RC) komplex sportovišť a  rekreačních zařízení pro celoroční sportovně rekreační aktivity městského i nadměstského významu max.výška do dvou nadzemních podlaží plus obytné podkroví
 jídelny, bufety a restaurace související s hlavní sportovně rekreační funkcí max.výška do dvou nadzemních podlaží plus obytné podkroví
 ubytovny související s hlavní sportovně rekreační funkcí max.výška do  dvou nadzemních podlaží plus obytné podkroví omezení velikosti do 50-ti lůžek
 plochy pro přechodné ubytování související s hlavní sportovně rekreační funkcí (stany, karavany, chatové tábory,...) 
 integrovaná zdravotnická zařízení (ošetřovny, ordinace, horská služba,...) 
 integrovaná sportovní zařízení (např. fit centra, sauny) 
Areál koupališť (RK) venkovní bazény 
 integrované jídelny, bufety a restaurace 
 ubytovny  omezení velikosti do 20-ti lůžek
 integrovaná zdravotnická zařízení (ordinace) 
 integrovaná sportovní zařízení (např. fit centra, sauny). 
Areál sportovišť (RS) stadióny, komplexy sportovišť městského a  nadměstského významu, hřiště se zvláštním vybavením, tělocvičny, sokolovny, kryté haly, víceúčelová nekrytá hřiště 
 letní tábory 
 integrované jídelny, bufety a restaurace 
 hotely, penziony, hostely a ubytovny  omezení velikosti do 50-ti lůžek
 integrovaná kulturní zařízení (např. knihovny, galerie, menší kluby) 
 integrované služební byty 
 integrované kanceláře 
 integrovaná zdravotnická zařízení (ordinace) 
 integrovaná zařízení pro vzdělávání a mimoškolní činnost (např. přednáškové sály, klubovny ap.) 
 integrovaná sportovní zařízení (např. fit centra, sauny) 
Areál zimních sportů (RZ)Areál zimních sportů (RZ) komplex sportovišť pro zimní sporty nadměstského významu 
 integrované jídelny, bufety a restaurace 
 hotely, penziony, hostely a ubytovny omezení velikosti do 50-ti lůžek
 integrovaná kulturní zařízení (např. knihovny, galerie, menší kluby) 
 integrované kanceláře 
 integrovaná zdravotnická zařízení (ordinace), horská služba 
 integrovaná zařízení pro vzdělávání a mimoškolní činnost (např. přednáškové sály, klubovny ap.) 
 integrovaná sportovní zařízení (např. fit centra, sauny) 
Areál golfu (RG) golfové hřiště vč. obslužných zařízení 
3. Na plochách RC je nepřípustné umisťovat nadzemní stavby do vzdálenosti výškové bonity dřevin od sousedního lesního porostu.
4. Stavby a úpravy neuvedené v tabulce 3.3/17 a v čl. 3.3.1 jsou v plochách sportu a rekreace nepřípustné.


3 ) V příloze D - Regulativy funkčního a prostorového uspořádání území, bude tabulka          č. 3.3/18 SPECIFIKACE PŘÍPUSTNOSTI STAVEB PRO PLOCHY ZAHRÁDEK A CHATOVÝCH OSAD (Z.) doplněna o nově schválené plochy „Sportovně rekreační parky (ZS)“.

Kapitola  3.3.18 PLOCHY ZAHRÁDEK A CHATOVÝCH OSAD (Z.), vč. tabulky č. 3.3/18 po úpravě zní:
3.3.18 PLOCHY ZAHRÁDEK A CHATOVÝCH OSAD (Z.)
1. Plochy zahrádek a chatových osad jsou území monofunkčního charakteru, určená pro rekreační účely ve spojení se drobnou pěstitelskou činností.
TABULKA Č. 3.3/18 – SPECIFIKACE PŘÍPUSTNOSTI STAVEB PRO PLOCHY ZAHRÁDEK A CHATOVÝCH OSAD  (Z.)
Plocha  Stavby přípustné Podmínka, limita
Chatové osady (ZC) stavby pro individuální rekreaci – chaty, rekreační domky a zahrádkářské chaty 
 samostatné skleníky 
 prodejní stánky 
 samostatné zahrady se zahradními stavbami (např. přístřešky, altány) 
 samostatné zahrady se zahradními stavbami (např. přístřešky, altány) 
 garáže  pouze jako součást rekreačních chat a rekreačních domků
Zahrádkové osady a zahrádky (ZZ) zahradní kultury pro rekreaci nebo drobnou pěstitelskou činnost  
 samostatné skleníky 
 stavby pro individuální rekreaci – zahrádkářské chaty 
 drobné zahradní stavby (přístřešky) 
 odstavná a parkovací místa pro automobily pouze pro potřeby uživatele
Zahrádky bez staveb (ZO) zahradní kultury pro rekreaci nebo drobnou pěstitelskou činnost 
 odstavná a parkovací místa pro automobily pouze pro potřeby uživatele
Sportovně rekreační parky (ZS)Sportovně rekreační parky (ZS) parkové úpravy krajinářského charakteru se zvýšeným zastoupením staveb pro rekreační a sportovní činnosti 
 objekty občerstvení související s hlavní sportovně rekreační funkcí a  splňující charakter drobných staveb Za podmínky, že budou splněny požadavky na ochranu porostů a jejich funkčnost a nebude porušen krajinný ráz a konfigurace terénuZa podmínky, že budou splněny požadavky na ochranu porostů a jejich funkčnost a nebude porušen krajinný ráz a  konfigurace terénu
 dětská hřiště 
 jezdecké plochy a stezky 
 víceúčelová nekrytá hřiště bez zvláštního vybavení 
 nekryté plochy pro rekreaci (pobytové louky ap.) s výjimkou golfových hřišť; připouští se umístění nácvikové golfové plochy (driving range) 
 drobné rekreační stavby (přístřešky, odpočívadla) 
 veřejná WC 
 vyhlídkové věže 
 odstavná a parkovací místa pro dopravní obsluhu 
2. Stavby a úpravy neuvedené v tabulce 3.3/18 a v čl. 3.3.1 jsou v plochách zahrádek a chatových osad nepřípustné.

 


Čl. 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května  2006.

 

 

Ing. Jiří Kittner    v.r.
Primátor města Liberce                    

Ing. Eva Kočárková    v.r.
Náměstkyně primátora města Liberce

Nastavení cookies