Podklady pro zasedání 10. ZM - 29. 11. 2012

nové body k zařazení na program:
20a. Revokace usnesení ZM č. 177/2012

14a. Odvod za porušení smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti

Program ZM

1. Zahájení, schválení pořadu jednání
2. Diskuse občanů
3. Návrh odpovědi na podnět občanů – Petice k dani z nemovitosti
4. Euroregion Nisa – žádost o úpravu smluvních termínů
5. Majetkoprávní operace
6. Výkup ideálního podílu na budově Žitavská 393, Liberec 3
7. Návrh Správní rady Fondu prevence SML na přidělení dotací z Fondu prevence SML v rámci III. výzvy roku 2012
8. Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního    
    města Liberec v roce 2012 v 5. kole roku 2012 na pravidelnou sportovní činnost mládeže
9. Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací
10. Fond pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací – změna usnesení ZM č.
      83/2011, č. 59/2012 ze dne 29. 3. 2012 a č. 157/2012 ze dne 28. 6. 2012
11. Návrh rozpočtového opatření č. 7 Statutárního města Liberec na rok 2012
12. Návrh rozpočtového opatření č. 8 Statutárního města Liberec na rok 2012
13. Prodej pozemků v areálu Letiště Liberec – schválení ceny a formy prodeje
14. TSML, a. s. – záměr prodeje společnosti
15. Poskytnutí dotací na rok 2013 a uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí finanční dotace
      na provozní náklady spojené se stravováním žáků základních škol jiných zřizovatelů,  
      působících na území města Liberec
16. Poskytnutí dotací na rok 2013 a uzavření smluv a dodatku o poskytnutí dotace na provoz
       mateřských škol na území města Liberec, jejichž zřizovatelem není Statutární město Liberec
17. Poskytnutí příspěvku obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni
18. Žádost o. p. s. Středisko pro ranou péči Liberec o finanční příspěvek na poskytování sociální
      služby rané péče rodinám dětí se zdravotním postižením v Liberci na rok 2013
19. Zpráva o plnění Komunitního plánu sociálních služeb regionu Liberec v roce 2012
20. Stanovení výše měsíčních odměn s účinností od 1. ledna 2013 občanům, kteří nejsou členy
      Zastupitelstva města Liberec, za výkon funkce předsedy nebo člena komise rady města a za
      výkon funkce člena výboru zastupitelstva města
21. Protokol z kontrolní akce „Kontrola plnění uzavřené smlouvy se společností ELTODO-
      CITELUM, s.r.o. Praha 4“
22. Protokol z kontrolní akce „Kontrola realizace projektu EPC“
23. Protokol z kontrolní akce „Kontrola výběrového řízení a stavu realizace investiční akce
      Skládka Zlaté návrší“
24. Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec, kterou se vymezují školské obvody
      spádových základních škol v Liberci
25. Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 5/2012 o zákazu konzumace
      alkoholických nápojů na veřejném prostranství
26. Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
       využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem ve městě
      Liberci
27. Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012 o místním poplatku za provoz
       systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
      odpadů
28. Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 3/2012, o stanovení veřejně přístupných míst, na      
      kterých mohou být provozovány některé sázkové hry a loterie a jiné podobné hry
29. Kupní smlouva – Plynofikace 40 RD Vesec
30. Majetkoprávní operace – odbor strategického rozvoje a dotací
31. Cyklostezka Jungmannova – majetkoprávní vypořádání
32. Nové názvy ulic 10/2012
33. Vydání 49.B změny Územního plánu města Liberec
34. Návrh zadání 68.A změny Územního plánu města Liberec
35. Návrh zadání 68.B změny Územního plánu města Liberec
36. Jmenování člena Správní rady Fondu prevence Statutárního města Liberec za ODS
37. Změna v personálním obsazení člena kontrolního výboru Zastupitelstva města Liberec
38. Delegace zástupce na mimořádnou valnou hromadu společnosti Severotrans, a. s.
39. Delegace zástupce na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a. s.
40. Časový plán a obsah činnosti rady města a zastupitelstva města na rok 2013
41. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 9. řádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 25. 10. 2012
42. Informace, dotazy a podněty zastupitelů

I. Informace - Plnění usnesení rady města za měsíc říjen 2012

II. Informace - REAL SPACE - stanovisko

Nastavení cookies