_Právnická osoba - ohlášení živnosti

Právnická osoba v ohlášení uvede:

 •  obchodní firmu nebo název, adresu sídla a u osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození a bydliště nebo adresu pobytu na území ČR, pokud byl povolen,
 • údaje týkající se odpovědného zástupce, provozuje-li živnost prostřednictvím jeho osoby,
 • označení a umístění odštěpného závodu v ČR, jde-li o zahraniční právnickou osobu. Je-li odpovědným zástupcem osoba s bydlištěm mimo území ČR, uvede též místo jejího pobytu v ČR, pokud mu byl povolen,
 • identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
 • předmět podnikání podle živnostenského zákona,
 • provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění
 • titul nebo vědeckou hodnost osob, pokud je budou při provozování živnosti používat
 • případně adresu pro doručování všemi živnostenskými úřady

Právnická osoba k ohlášení připojí: 

 • je-li právnickou osobou se sídlem na území jiného státu než České republiky, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu, prokazující, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5; tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,
 • nevydává-li stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží právnická osoba čestné prohlášení učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem tohoto státu o tom, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5; tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,
 • je-li odpovědný zástupce občanem členského státu Evropské unie, doklady podle § 46 odst. 1 písm. a) živnostenského zákona, je-li odpovědný zástupce občanem jiného státu než členského státu Evropské unie a nemá-li na území České republiky povolen trvalý pobyt, doklady podle § 46 odst. 1 písm. b) živnostenského zákona; tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,
 • doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce,
 • doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud zápis do obchodního nebo obdobného rejstříku nebyl ještě proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do příslušného rejstříku, s výjimkou obchodního nebo jiného veřejného rejstříku, pokud byl již zápis proveden; zahraniční právnická osoba výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla a doklad o provozování závodu v zahraničí; doklad o provozování závodu v zahraničí nepředkládá právnická osoba se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie; výpis z rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce,
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území České republiky sídlo, není-li ohlašovaná adresa sídla již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí,
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž je na území České republiky umístěn odštěpný závod zahraniční osoby, není-li ohlašovaná adresa již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí,
 • prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem,
 • ohlašuje-li  živnost „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“ nebo obory volné živnosti „Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy“ a „Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem“ připojí doklad obsahující seznam osob, které jsou skutečnými majiteli společnosti, pokud tyto údaje nejsou zjistitelné z veřejného rejstříku, nebo z evidence skutečných majitelů. Je-li skutečný majitel občanem jiného členského státu EU, doklady podle § 46 odst. 1 písm. a) živnostenského zákona (výpis z evidence trestů). Není-li skutečný majitel občanem členského státu EU a nemá-li na území ČR povolen trvalý pobyt, doklady podle § 46 odst. 1 písm. b); tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,
 • doklad o zaplacení správního poplatku podle zvláštního právního předpisu (za ohlášení živnosti zaplatí 1000,- Kč - zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, za doplnění dalšího živnostenského oprávnění zaplatí poplatek 500,- Kč)

Nastavení cookies