Datová schránka

V souvislosti s platností zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů se kontaktní místo veřejné správy stává prostředníkem mezi občanem a informačním systémem datových schránek. Prostřednictvím systému Czech POINT je prozatím možné zažádat o zřízení datové schránky a požádat o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových.

1. Podání žádosti o zřízení datové schránky
Na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT je možné podat žádost o zřízení datové schránky. Žadatel předloží doklad totožnosti. Pracovník přepážky vyplní elektronicky žádost, následně ji vytiskne a předloží zákazníkovi k podpisu.
Datová schránka bude zřízena do tří dnů. Poté obdrží zákazník přístupové údaje poštovní zásilkou do vlastních rukou.

2. Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových
V případě ztráty nebo odcizení přístupových údajů do datové schránky může oprávněná osoba k datové schránce požádat o zneplatnění přístupových údajů a vystavení nových. Žadatel předloží doklad totožnosti. Pracovník přepážky vyplní elektronicky žádost, následně ji vytiskne a předloží zákazníkovi k podpisu. Ke zneplatnění stávajících přístupových údajů dojde okamžitě, poté bude automaticky odeslán e-mail s odkazem na aktivační portál, kde dojde k vygenerování nových přístupových údajů.

Další činnosti, které jsou postupně spouštěny a prováděny na Czech POINTu:

  • Přidání pověřené osoby k přístupu do DS
  • Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
  • Zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům/vedoucím OVM
  • Oznámení o změně adresy, příjmení osob s přístupem do DS
  • Znepřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
  • Opětovné zpřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
  • Žádost, aby DS plnila/neplnila funkci OVM
  • Povolení vzájemného dodávání dokumentů mezi fyzickými osobami, podnikajícími fyzickými osobami a právnickými osobami prostřednictvím datových schránek (Informace pro případné žadatele: tuto žádost nelze vyřídit před 1. 1. 2010.)

Poplatky na kontaktních místech Czech POINT
Činnosti v rámci informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma. Zpoplatněna je pouze autorizovaná konverze dokumentů na žádost a to 30 Kč za každou i započatou stránku.

Informace k problematice datových schránek naleznete také na webových stránkách:
https://info.mojedatovaschranka.cz/info/cs/
https://www.datoveschranky.info/
https://chcidatovku.gov.cz/datova-schranka

Nastavení cookies